પ્રોજેક્ટ

ડેન્ટલ ચેર

ડેન્ટલ ચેર 2018 ઇરાક XXX યુનિવર્સિટી 48 સેટ

ડેન્ટલ ચેર 2019 એક્વાડોર 45સેટ્સ

ડેન્ટલ ચેર 2019 ઇરાક એબીસી યુનિવર્સિટી 75 સેટ

ડેન્ટલ ચેર 2021 યમન એબીસી યુનિવર્સિટી 32 સેટ

ડેન્ટલ સિમ્યુલેટર

ડેન્ટલ સિમ્યુલેટર 2019 ઇરાક એબીસી યુનિવર્સિટી

પોર્ટેબલ એક્સ-રે

પોર્ટેબલ X-ray2020 XXX 100sets

માઈક્રોસ્કોપ III

માઇક્રોસ્કોપ III 2020 XXX 30 સેટ